Microsoft

Tập đoàn Microsoft là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ sản xuất phần mềm máy tính, điện tử tiêu dùng, máy tính cá nhân và các dịch vụ liên quan.

LinkedIn

LinkedIn

linkedin.com

Microsoft Teams

Microsoft Teams

teams.microsoft.com

Outlook

Outlook

outlook.live.com

Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

office.live.com

Skype

Skype

web.skype.com

GitHub

GitHub

github.com

Microsoft 365

Microsoft 365

microsoft365.com

Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

office.live.com

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.live.com

Microsoft PowerPoint Online

Microsoft PowerPoint Online

office.live.com

Outlook Business

Outlook Business

outlook.office.com

Xbox Cloud Gaming

Xbox Cloud Gaming

xbox.com

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft Planner

Microsoft Planner

tasks.office.com

Microsoft Bing

Microsoft Bing

bing.com

Microsoft To Do

Microsoft To Do

to-do.live.com

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

app.powerbi.com

Visual Studio Code Web

Visual Studio Code Web

vscode.dev

GroupMe

GroupMe

web.groupme.com

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Azure DevOps

Azure DevOps

dev.azure.com

Microsoft Azure

Microsoft Azure

portal.azure.com

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate

flow.microsoft.com

Microsoft 365 Admin

Microsoft 365 Admin

admin.microsoft.com

LinkedIn Messaging

LinkedIn Messaging

linkedin.com

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Microsoft Form

Microsoft Form

office.com

Microsoft Visio

Microsoft Visio

office.com

Microsoft Math Solver

Microsoft Math Solver

mathsolver.microsoft.com

Sticky Notes

Sticky Notes

onenote.com

Windows 365

Windows 365

windows365.microsoft.com

Microsoft Project

Microsoft Project

project.microsoft.com

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

outlook.office.com

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard

app.whiteboard.microsoft.com

Microsoft Start

Microsoft Start

microsoftstart.com

‎Microsoft Solitaire Collection

‎Microsoft Solitaire Collection

zone.msn.com

Microsoft Sway

Microsoft Sway

sway.office.com

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

web.kaiza.la

GitHub Codespaces

GitHub Codespaces

github.com

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

support.microsoft.com

Microsoft Lists

Microsoft Lists

lists.live.com

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps

make.powerapps.com

Microsoft Loop

Microsoft Loop

loop.microsoft.com

Microsoft Stream

Microsoft Stream

web.microsoftstream.com

Yammer

Yammer

web.yammer.com

MSN

MSN

msn.com

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

GitHub Web Editor

GitHub Web Editor

github.dev

Microsoft Mahjong

Microsoft Mahjong

zone.msn.com

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings

outlook.office.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

dynamics.microsoft.com

Microsoft Template

Microsoft Template

templates.office.com

MSN Weather

MSN Weather

msn.com

GitHub Gist

GitHub Gist

gist.github.com

Visual Studio App Center

Visual Studio App Center

appcenter.ms

Bing Webmaster Tools

Bing Webmaster Tools

bing.com

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Outlook People

Outlook People

outlook.live.com

Microsoft Academic

Microsoft Academic

academic.microsoft.com

Microsoft Delve

Microsoft Delve

delve.office.com

Microsoft Family Safety

Microsoft Family Safety

account.microsoft.com

MSN Games

MSN Games

zone.msn.com

Microsoft Advertising

Microsoft Advertising

ads.microsoft.com

Microsoft Docs

Microsoft Docs

docs.microsoft.com

Microsoft Viva Insights

Microsoft Viva Insights

insights.viva.office.com

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Microsoft Learn

Microsoft Learn

learn.microsoft.com

Microsoft Trove

Microsoft Trove

trove-studio.microsoft.com

Microsoft Partner Center

Microsoft Partner Center

partner.microsoft.com

Microsoft Create

Microsoft Create

create.microsoft.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

app.fabric.microsoft.com

Microsoft Dynamics Lifecycle Services

Microsoft Dynamics Lifecycle Services

lcs.dynamics.com

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

cosmos.azure.com